Hľadať
Menu

Ochrana osobných údajov

Správca

Podnikateľov/obchodné spoločnosti: Artalo design s.r.o.
so sídlom Lískovec 393, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika
Identifikačné číslo: 10888560
Zapísané v OR: Spisová značka: C 85967/KSOS Krajský súd v Ostrave
Adresa elektronickej pošty: info@artalo.sk


Zásady spracovania osobných údajov

Týmto dokumentom Vám poskytujeme informácie o Vašich právach súvisiacich so spracovávaním Vašich osobných údajov a ich ochrane. Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracovávame transparentne, korektne av súlade s právnymi predpismi, najmä nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje detí (teda osôb mladších ako 15 rokov) spracovávame, len ak za dieťa konal najprv jeho rodič alebo iný zástupca. Ako rodič alebo iný zástupca dieťaťa nesiete zodpovednosť za to, že poskytnutie údajov o dieťati nie je v rozpore s jeho záujmami a že dieťa o spracovaní osobných údajov nami aj o jeho právach zrozumiteľne informujete.

Zaručujeme, že spracovanie osobných údajov zabezpečujeme štandardnými postupmi a technológiami. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov pravidelne kontrolujeme prípadné slabé miesta, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používanie takých bezpečnostných opatrení, ktoré možno rozumne vyžadovať, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k spracovávaným údajom. Prijaté bezpečnostné opatrenia pravidelne aktualizujeme.


Spracovávané osobné údaje

Spracovávame nasledujúce kategórie (rozsah) osobných údajov, za daným účelom a na základe uvedeného dôvodu (zákonnosť):

Kategórie osobných údajov Účel Zákonnosť Doba spracovania
Identifikačné údaje klienta
(meno, priezvisko, adresa, IČO, DIČ a príp. ďalšie)
 • Uzavretie zmluvy
 • Plnenie zmluvy a poskytovanie služieb
 • Objednávky
 • Fakturácia
 • atď.
 • Nevyhnutné na splnenie zmluvy
 • Splnenie ďalších právnych povinností (vedenie účtovníctva, atď.)
Po dobu trvania zmluvy a ďalej 3roky
Kontaktné údaje klienta
(e-mail, telefón)
 • Bežná komunikácia v rámci plnenia zmluvy
 • Overovanie požiadaviek klienta
 • Informovanie v súvislosti s poskytovanými službami formou e-mailu aj SMS
 • Nevyhnutné na splnenie zmluvy
Po dobu trvania zmluvy a ďalej 3roky
E-mail klienta
 • Zhromažďovanie e-mailov za účelom rozosielky newsletterov
 • Súhlas klienta
5 rokov, resp. do odvolania súhlasu
IP adresy, Naše cookies
(anonymné dáta)
 • Prístup používateľov do klientskej zóny
 • Funkcionalita webu - objednávka, vyhľadávanie, nákupný košík atď.
 • Zabezpečenie a overiteľnosť
 • Nevyhnutné pre splnenie zmluvy (vr. predzmluvného jednania)
 • Oprávnený záujem
Po dobu trvania zmluvy a ďalej 3roky
Cookies reklamné siete a štatistické
(Anonymné dáta pre: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Spracovanie štatistík návštevnosti webu
 • PPC propagácia
 • Oprávnený záujem
26 mesiacov
Prevádzkové protokoly
(IP adresy, webové požiadavky, dáta prehliadača)
 • Zaistenie prevádzkovej stability a kontinuity poskytovania služieb
 • Zaistenie bezpečnosti služieb
 • Nevyhnutné na splnenie zmluvy
 • Zákonná povinnosť
 • Oprávnený záujem
6 mesiacov

Príjemcovia dát

Máme zavedené prísne pravidlá stanovujúce, ktorý zamestnanec či útvar môže mať prístup k Vašim osobným údajom a aké osobné údaje môže spracovávať. Vaše osobné údaje zásadne neodovzdávame 3. stranám, s výnimkou prípadov, kedy máme váš súhlas, je to nevyhnutné pre poskytovanie služieb (registrácia domén, registrácia certifikátov, apod.), ukladá nám to alebo nás k tomu oprávňuje právny predpis alebo náš oprávnený záujem ( napríklad v prípade dodávateľov alebo v prípade požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní, spracovaní a vyhodnocovaní prevádzky a pod.).

V rámci spracovania dát o návštevnosti webu a vyhodnotení našej podnikateľskej činnosti využívame tzv. cookies súbory a systémy nasledujúcich 3. strán na spracovanie zbieraných dát. Vaše dáta sú pritom anonymné a prenos sa týka iba dát zistených meracími kódmi daných systémov. Niektorí poskytovatelia pritom môžu byť usadení v 3. krajinách.

 • Štatistické a analytické systémy (Google Analytics)
 • Reklamné systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook)

Doba spracovania

Podľa platnej legislatívy (napr. zákona 499/2004 Zb., zákon o archívníctve a spisovej službe, zákon o DPH č. 235/2004 Zb., zákon o účtovníctve č. 563/1991 Zb. a ďalších) sme povinní uchovávať dokumenty v stanovených lehotách a podľa zásad uchovávania údajov. Po uplynutí stanovených dôb budú Vaše osobné údaje nevratne zmazané a zlikvidované.

Akékoľvek osobné údaje, ktoré spracovávame výlučne na základe Vášho súhlasu, budeme spracovávať iba do okamihu doručenia písomného odvolania Vášho súhlasu, popr. využitie niektorého automatizovaného nástroja na našom webe (napr. odhlásenie noviniek).

Nechcete alebo nemôžete nám svoje údaje poskytnúť?

Osobné údaje, ktoré od Vás požadujeme, nám môžete odmietnuť poskytnúť. Pokiaľ však ide o také údaje, ktorých poskytnutie je z Vašej strany nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb, nemôžeme vám súvisiace službu poskytnúť.

Prevádzkové protokoly

Pokiaľ navštívite naše webové stránky, naše servery (rovnako ako väčšina webových stránok) automaticky zaznamenávajú požiadavky na naše webové stránky. Tieto protokoly serverov zvyčajne obsahujú informácie o vašej webovej požiadavke, IP adrese, údajoch prehliadača, jazyku prehliadača a dátume a čase požiadavky. Ďalej môžu tiež obsahovať jeden alebo viac súborov cookie, ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. Prístup k týmto informáciám majú iba administrátori a tieto dáta nikdy nebudú využité na priamu identifikáciu (slúžia na odhalenie technických problémov).


Vaše práva

Právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame

Máte právo na prístup k údajom a ďalšie súvisiace informácie. Práva tretích strán však týmto nesmú byť dotknuté. Vaše údaje Vám odovzdáme zásadne elektronickou formou výpisov po preukázateľnom overení Vašej totožnosti na zachovanie ochrany ostatných subjektov údajov.

Právo na opravu

V prípade, že sú vaše údaje nesprávne, nepresné, máte právo si vyžiadať ich opravu. S prihliadnutím na účely, na ktoré sú údaje spracovávané, máte právo, aby sme tiež doplnili neúplné údaje.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ je naše spracovanie neoprávnené.

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo žiadať obmedzenie spracovania Vašich údajov podľa čl. 18 GDPR.

Právo na prenositeľnosť údajov (len pri automatizovanom spracovaní)

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo predať tieto údaje inému správcovi, pokiaľ je spracovanie vykonávané automatizovane.

Právo odvolať súhlas

V prípadoch, keď na spracovanie vašich údajov vyžadujeme Váš súhlas, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie vašich údajov po dobu, čo bol tento súhlas vami platne udelený, ani na spracovanie vašich údajov z iných právnych dôvodov, pokiaľ sa aplikujú (napr. dodržiavanie právnych povinností alebo na účely našich oprávnených záujmov).

Chcete obmedziť marketing?

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na marketing alebo vám z iného oprávneného titulu od nás chodia obchodné ponuky, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • priamo v našich obchodných oznámeniach je včlenená možnosť zastavenia ich zasielania
 • môžete nám napísať, že odvolávate Váš súhlas.

Dovoľujeme si upozorniť, že pokiaľ obmedzíte marketing, môžeme vás naďalej kontaktovať kvôli realizácii objednávok, teda môžeme stále využívať váš kontakt za účelom zasielania informácií súvisiacich s uskutočnenými objednávkami a na iné účely, než je marketing.

Návštevníci našich internetových stránok môžu svoj súhlas so spracovaním cookies odvolať postupom uvedeným na internetových stránkach.


Vaša ochrana

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, sú nesprávne alebo neúplné, alebo chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, obráťte sa na nás.

Ak sa domnievate, že s Vašimi osobnými údajmi nebolo zaobchádzané primerane podľa zákona, môžete kontaktovať Úrad na ochranu osobných údajov a podať sťažnosť.

Na ochranu súkromia a osobných údajov dohliada:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/

Hore